Reklámszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Jelen reklámszolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek a megjelenő Liftreklám média nyomdailag előállított kiadványokban található hirdetési felületeken történő reklámelhelyezésre vonatkoznak. „ÁSZF”: a Reklámközzétevő által végzett reklámértékesítésre, és a reklámoknak a Reklámközzétevő gondozásában megjelenő kiadványokban történő közzétételére vonatkozó jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

Reklámozó”: akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklám közzétételét a Reklámközzétevőtől, illetve a nevében eljáró médiahirdetésifelület-értékesítő megrendeli;„Reklámközzétevő”: Varga Péter egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét, Belsőnyír 2/b. Adószám: 68378734-1-23 Bankszámla: Raiffeisen Bank 12076910-0165441-00100006, amely az egyedi szerződésben megjelölt "Liftreklám média Szeged" kiadója.I. A szerződés tárgya

1.  Reklámközzétevő a szegedi "Liftreklám média" plakátok havonta megjelenő kiadányok kiadója. Felek a megredelőlapon meghatározott feltételekkel megállapodnak a megjelentetni kívánt hirdetési felület méretében, havi díjában, annak díjazásában és hirdetési időszakában. Reklámozó az erre rendszeresített megrendelőlap kitöltésével és aláírásával megrendeli a szegedi Liftreklám plakátokon a hirdetési felületet és egyúttal elfogadja az "ÁSZF" tartalmát. Reklámok megjelentetése a Reklámközzétevő kiadványaiban a Reklámközzétevő és a Reklámozó között írásban létrejött Egyedi Megrendelőlap alapján történik. Jelen "ÁSZF"  a Megendelőlap elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésekben foglalt eltérő rendelkezés hiányában, így a Megrendelőlap aláírásával jelen ÁSZF tartalmát ismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. 


II. A Reklámközzétevő kötelezettségei

1. Reklámközzétevő vállalja a Reklámozó által átadott és megjeleníteni kívánt hirdetés közlését a megrendelő lapon meghatározott időszakban és feltételekkel a szegedi liftreklám média plakátjain. Amennyiben Reklámozó a hirdetéshez nem nyomdai feldolgozásra alkalmas hirdetési anyagot, hanem nyersanyagot bocsát rendelkezésre, úgy Reklámközzétevő a hirdetés grafikai tervét elkészíti, melynek technikai költségeit átvállalja. A nyersanyagból készített hirdetés-tervezetet a Reklámozóval előzetesen egyeztetett módon köteles jóváhagyásra visszaküldeni. Reklámközzétevő a plakátokon belül a Reklámozó hirdetésének elhelyezését a lehetőségek függvényében veszi figyelembe, kivéve Reklámozó feláras helyfoglalását, melynek plusz költsége a hirdetési díj 20%-a. Reklámközzétevő köteles a hirdetési anyagot a lehető legmagasabb színvonalon (garantált minőség 300 dpi felbontás/150gr/m2) előállítani. A Reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) 3. § (3) bekezdésének megfelelően Reklámközzétevő kijelenti, hogy a megrendelt reklámok után a 2017. és 2018. adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli.


III. A Reklámozó kötelezettségei

1. A Reklámozó a nyomdai előkészítésre alkalmas mellékleteket (fotók, kéziratok, változtatások) anyagot a Reklámközzétevő kapcsolattartó e-mail címére (iroda@liftmedia.hu), a megjelenést megelőző hónap 25. napjáig köteles megküldeni. Amennyiben a Reklámozó fenti határidőig nem küldi meg, úgy az előző havi esetlegesen aktualitását veszített hirdetési anyag kerül megjelentetésre. Ebben az esetben Reklámozó köteles a hirdetési díjat megfizetni Reklámközzétevő részére. A leadott hirdetési anyag tartalmáért a Reklámozó a felelős. A Reklámozó kijelenti, hogy olyan hirdetési anyagot bocsát a Kiadó rendelkezésére, mely nem sérti a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényt, továbbá a jelen szerződésben meghatározott hirdetési tevékenységet érintő egyéb jogszabályok rendelkezéseit, illetőleg nem sérti harmadik személyek személyhez fűződő szerzői vagy bármely más jogát.6. Politikai hirdetések megrendelése esetén, Kiadó az esetlegesen felmerülő plakáttartó keretek idegen kezű rongálásaira tekintettel, azok esetleges helyreállítási költségeinek fedezetére, politikai hirdetési felárat számít fel, melynek minimális összege a mindenkori hirdetési listaár 50%-a. Kiadó a megjelentetett politikai hirdetéseken minden esetben feltünteti a „fizetett politikai hirdetés” szöveget.


IV. Megrendelés

Reklámközzétevőa megrendeléseket kizárólag írásban (igazolt és azonosítható módon, futárküldemény, fax, vagy e-mail útján), a Reklámozó által cégszerűen aláírva fogadja el. Amegrendelési formanyomtatványnak (a továbbiakban: „Megrendelő”)kötelezően tartalmaznia kell az alábbi adatokat: Reklámozó neve, székhelye (természetes személy esetén lakcíme), adószáma(természetes személy esetén adóazonosító jele), bankszámlaszáma, aláírásra jogosult neve, cégszerű aláírása, a Kiadvány neve, megjelentetés dátuma, reklám típusa, a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe,  a megjelenés darabszáma, időpontja, mérete, valamintezeken kívül minden egyéb, a Reklámközzétevőáltal esetlegesen kért olyan adat, amely a teljesítéshez szükséges. Amennyiben a közzétenni rendelt Reklám olyan termékre vonatkozik, amely külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá esik, a Reklámozó köteles a Reklámközzétevőnek a megrendeléskor írásban nyilatkozni arról, hogy az előzetesvizsgálatot elvégezték, és annak alapján a termék forgalomba hozható, valamint az erről a tényről szóló határozat másolatát a megrendeléséhez mellékelni. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell tartalmaznia. A megfelelő nyilatkozat hiányában a Reklámközzétevőa reklámot nem teszi közzé. Szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt Reklámozó Reklámközzétevőnek bemutatni köteles.


V. Felek közötti Szerződés

amennyiben a szerződéses adatok rendelkezésre állnak  – határozott időre jön létre attól a naptól kezdve, amikor Reklámközzétevő a megrendelést írásban (futárküldemény, fax, vagy e-mail útján) visszaigazolja, vagy a megrendelésnek megfelelően a Reklám szerkesztését az adott Kiadványban megkezdi, addig a napig, amikor a Reklám teljes ellenértéke Reklámközzétevő bankszámláján jóváírásra kerül. A Reklám megjelentetésére kizárólag a Szerződés létrejötte után kerülhet sor. A Szerződés a visszaigazolás, ennek hiányában a megrendelésnek megfelelően, a Reklám szerkesztésének megkezdésenapján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. Reklámozó tudomásul veszi, hogy Reklámközzétevőnek jogában áll visszautasítani aReklám közzétételét, ha az sérti a hatályos jogszabályokat(különös tekintettel a Grtv. rendelkezéseire), illetve ha a Reklámközzétevőegyoldalú megítélése szerint: a Reklám közzététele közerkölcsbe ütközik, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolható,  a Reklám nem egyeztethető össze ReklámközzétevőKiadványának szellemiségével, profiljával, a Reklám közzététele a Reklámközzétevőreklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetett vagy közvetlen módon sértené, a közzététel technikai vagy terjedelmi okokból nem teljesíthető, a közzététel jelen ÁSZFvagy az Önszabályozó Reklámtestület Magyar Reklámetikai Kódexénekrendelkezéseit sértené.  


VI. Felelősség és szavatosság

A Reklámozó szavatolja, hogy a jelen ÁSZF szerint a Reklámközzétevőnek felhasználásra, kidolgozásra átadott reklámanyagok nem ütköznek jogszabályba, különösen nem a Grtv.,valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy személyiségi jogait (ideértve a védjegy-,és adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a nyilvános közlést korlátozza vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn ezeken harmadik személy szerzői vagy szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyt és hozzájárulást megadták.  A Reklámozó kizárólagos felelőssége, hogy a Reklámban megjelenő információk megfelelnek a valóságnak,és nem sértik az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben Reklámozó a jelen ÁSZF-ben vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Reklámközzétevőirányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság, stb.) lép fel a Reklámközzétevővel, mint a reklám közzétevőjével szemben. Ezen kötelezettség vonatkozik a hibás, vagy jogszabályba ütköző reklám helyreigazításának megjelentetéséből,vagy más okból bekövetkező kár megfizetésére is.  A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal, és ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Reklámközzétevőtől vagy ezek alkalmazottaitól, megbízottjaitól a reklám közzétevőjének a Grtv. szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv., Tpvt., illetve bármely további vonatkozó jogszabály) alapján fennálló, a Reklámközzétevővelvagy alkalmazottaival, megbízottjaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amely jogszabályok és/vagy a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Reklámközzétevővel, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A Reklámozó köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Reklámközzétevő, vagy az érdekkörében eljáró személyek az már megfizették, akkor azt Reklámközzétevőszámára megtéríteni. A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel/reklámmal kapcsolatosan a Reklámközzétevő, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni. 


VII. Díjazás, kedvezmények, fizetési feltételek, számlázás


Reklámközzétevőta Reklám elkészítéséért, illetve valamely Kiadványában való közzétételéért a  Megrendelőlapon meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A fizetési határidő, amennyiben a felek nem állapodnak meg másképp, a számla kézhezvételétőlszámított 8 naptári napos fizetési határidővel. A számlával egyidejűleg a Reklámközzétevő elküldi a Reklám megjelenéséről szóló támpéldány digitális képét. Reklámozó a számla kifogásolására annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül jogosult. Az 5 munkanapon belül nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni,és Reklámozó tudomásulveszi, hogy Reklámközzétevő ezen határidő leteltét követően reklamációt nem fogad el. Késedelmes fizetés esetén a Reklámozó köteles a Ptk. 6:48 §, gazdálkodó szervezet Reklámozó esetén a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot megfizetni Reklámközzétevő számára. Reklámozó  a jelen szerződés mellékletében (megrendelőlap) meghatározott időszak alatt nem mondhatja fel a jelen szerződést, amennyiben mégis felmondja, vagy 8 napnál régebbi, lejárt számlatartozása van, akkor Reklámozó  a kedvezményeket visszamenőleg időarányosan, és a hirdetési szerződés teljes összegének 50%-át köteles kötbérként megfizetni Reklámközzétevő számára, függetlenül attól, hogy a hirdetési időszak, mely időpontjában történik a szerződésszegés. Reklámközzétevőjogosult előrefizetést kikötni az alábbi esetekben:  új Reklámozó esetén (azaz olyan Reklámozó esetén, akivel Reklámközzétevőelső ízben köt szerződést, vagy ha a Reklámozónak a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül nem jelent meg Reklámja a Reklámközzétevő kiadványaiban); olyan Reklámozó esetében, aki közvetlenül vagy közvetve a Reklámközzétevővel szemben a megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési késedelembe esett; amennyiben a nyilvános céginformációalapján nem ítélhető meg kellő bizonyossággal a Reklámozó pénzügyi helyzete, fizetőképessége;  ha Felek Szerződése ilyen rendelkezést tartalmaz, a Reklámközzétevő egyedi döntése alapján a szerződés időtartama alatt bármikor. Az előrefizetést Reklámozónak a Reklámközzétevőáltal kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Reklámközzétevőaz adott megrendelést nem köteles elfogadni (visszaigazolni), illetve a már létrejött Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Reklámközzétevő a Reklám ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Reklám közzététele iránt intézkedni. A mindenkor hatályos Árlistában szereplő kedvezmények csak a megrendelésben vagy az Egyedi szerződésben meghatározott időtartamon belül érvényesíthetők. Az árengedményre a Reklámozó csak akkor jogosult, ha a megrendelésben vagy az Egyedi szerződésben meghatározott időtartamon belül, meghatározott terjedelmű és/vagy számú reklámot megjelentet. A Reklámközvetítő a Reklámközzétevőtől vagy más személytől a reklámközvetítés során vagy a reklámközvetítési tevékenységével összefüggésben közvetve vagy közvetlenül –a reklámközvetítési tevékenységre vonatkozó díjon felül –ajándékot, a Reklámközzétevőtől kapott árengedmény kivételével vagyoni előnyt vagy más juttatást nem fogadhat el. A kapott árengedményt a Reklámközvetítő a Reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni. Amennyiben a meghatározott időtartamon belül a Reklámközzétevőérdekkörén kívül felmerült bármilyen ok miatt nem kerül sor a Szerződésben megállapított terjedelműés/vagy számú reklám megjelentetésére, a Reklámozó a terjedelemre és/vagy megjelenési számra tekintettel adott kedvezmény összegét megfizeti a megjelenésekor hatályos díjszabás szerint. Reklámközzétevőfenntartja magának a jogot, hogy különleges közlemények vagy különleges kiadások esetén a mindenkor érvényes díjszabásokon kívüli más árakat alkalmazzon. Az ÁSZF vagy a mindenkori Árlista változását Reklámközzétevő köteles a változást megelőzően legalább 15 nappal közölni a Reklámozóval. Aki a korábbi ÁSZF-nek megfelelően kötött Szerződést Reklámközzétevővel, arra az új ÁSZF rendelkezései csak annak írásbeli elfogadása esetén vonatkoznak a Szerződés eredeti határidejéig. AzÁrlistaváltozását megelőzően megrendelt reklámokra az ár-és feltételváltozás csak abban az esetben érvényes, ha a felek arról egyetértően írásban nyilatkoznak.


VIII. Szerződésszegés

Ha egy Reklám teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és Reklámozó a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását a Reklám közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belülközölte a Reklámközzétevővel, a Reklámozó igényt tarthat árkedvezményre, vagy egy pótlólagos Reklám ingyenes megjelentetésére olyan terjedelemben, amely a Reklám kiigazításához szükséges. Amennyiben ReklámközzétevőReklámozóval közösen megállapított időpontban nem közli a pótlólagos Reklámot, vagy abban is hibák találhatók, a Reklámozókövetelheti az arányos díj megtérítését. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájábanés/vagy tartalmában olyan mértékű hiba rejlik, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti. Ismételten megjelenő Reklámok esetén a Reklámozó köteles minden közlés után azonnal megvizsgálni azokhelyességét és teljességét. Reklámközzétevőnem ismeri el a Reklámozó árkedvezményre, vagy egy helyreigazító Reklám ingyenes megjelentetésre való igényét, ha az ismételt megjelenéskor ugyanaz a hiba ismétlődött, anélkül, hogy az előző megjelenés után Reklámozó felhívta volna rá Reklámközzétevőfigyelmét. 


IX. Egyéb rendelkezések

Azon adatokat, amelyeket Reklámozó szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan bocsát Reklámközzétevő rendelkezésére, Reklámközzétevőcsak a jelen ÁSZF, valamint az Egyedi szerződés (megrendelőlap) rendelkezéseivel összefüggő célnak megfelelően használhatja fel. Felek a megállapodás hatálya alatt tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként, bizalmasan kötelesek kezelni. Az adatok illetéktelen személy részére történő átadásából származó károkért Felek felelősséggel tartoznak. 

Felek törekednek arra, hogy a Szerződésből eredő vitás ügyeket peren kívül rendezzék. Ennek eredménytelensége esetére a Felek kikötik a Kecskemét Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. Ha Reklámközzétevő valamely, jelen ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Reklámközzétevő lemondott.  A fentiekben a Reklámközzétevő részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak, és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Reklámközzétevő rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2017. május 1 . napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek hatályukat vesztik. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismertetéséről a Reklámközzétevő oly módon gondoskodik, hogy arra Szerződésekben, illetve a Megrendelőn a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.liftmedia.hu.hu weboldalon kerül közzétételre.

Kecskemét, 2017 május 1.